Historical and Current Abbreviations

A
A – agent
A – agenturní
ABS – Archiv bezpečnostních složek
AEO – analyticko‑evidenční odbor
AFP – Francouzská tisková agentura (Agence France-Presse)
AI – Amnesty International
AIPKO – analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor
akad. – akademický
AMU – Akademie muzických umění
AMP – Archiv hlavního města Prahy
AMV – Archiv ministerstva vnitra
ANSA – Agentura národní tiskové asociace (Agenzia Nazionale Stampa Associata)
AO – analytický odbor
AOP – agenturně operativní prostředky
AOR – agenturně operativní realizace
AP – advokátní poradna
AP – Tisková asociace (Associated Press)
arch. – architekt
arch. – archivní
ARS – Akademická rada studentů
AV – Akademie věd [ČR]
AZ – agenturní záznam
B
BBC – Britská rozhlasová společnost (British Broadcasting Corporation)
BLR – Bulharská lidová republika
BPS – brigáda Pohraniční stráže
BSP – brigáda socialistické práce
BStU – Úřad spolkového zmocněnce pro dokumentaci Státní bezpečnostní služby bývalé NDR (Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdientes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik)
býv. – bývalý
C
CDUP – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted)
CIA – Ústřední zpravodajská služba (Central intelligence Agency)
CND – Campaign for Nuclear Disarnament (Kampaň za nukleární odzbrojení)
CO – civilní obrana
CPF – centrální poznatkový fond
CZV – celozávodní výbor
Č
č. – číslo
Č.j. – číslo jednací
čas. – časopis
ČKD – Českomoravská-Kolben-Daněk
čl. – článek
ČNR – Česká národní rada
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
čs. – československý
ČSAV – Československá akademie věd
ČSD – Československé státní dráhy
ČSDS – Československé dokumentační středisko
ČSFR – Česká a slovenská federativní republika
ČSM – Československý svaz mládeže
ČSL – Československá strana lidová
ČSLA – Československá lidová armáda
ČSSR – Československá socialistická republika
ČSSS – Československý státní statek
ČSR – Česká socialistická republika
ČST – Československá televize
ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy
ČTK – Československá tisková kancelář
ČVS – číslo vyšetřovacího spisu
D
D – důvěrnický
D – důvěrník
DP – dopravní podnik
DSZ – Denní situační zpráva
E
EECF – Východoevropská kulturní nadace (East European Cultural Foundation)
EZO – evidence zájmových osob
F
f. – fond
FAMU – Filmová akademie muzických umění
FF UK – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FIDH – Mezinárodní federace pro lidská práva
FMV – Federální ministerstvo vnitra [ČSSR]
FMZV – Federální ministerstvo zahraničních věcí
FOP – fond operativních poznatků
G
GA – grantová agentura
GP – Generální prokuratura
H
HA – Hlas Ameriky (Voice of America)
HK – Hradec Králové
hl. – hlavní
HOS – Hnutí za občanskou svobodu
HS – hlavní správa
HSTD – hlavní správa tiskového dohledu
HV – hlavní velitelství
CH
CH 77 – Charta 77
I
ID – ideodiverzní
IDC – ideodiverzní centra
Infoch – Informace o Chartě 77
INO – Index nežádoucích osob
inv. – inventární
IPN – Ústav paměti národa (Instytut pamięci narodowej)
IS – ideový spolupracovník
J
jedn. – jednotka
Jmk – Jihomoravský kraj
K
K – kontaktní
KAN – Klub angažovaných nestraníků
KB – konspirativní byt
KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
KGB – Výbor státní bezpečnosti (Komitět gosudarstvěnnoj bezopasnosti)
KOPV – krajský odbor pasů a víz
KOR – Výboru na obranu dělníků (Komitet obrony robotników)
KS – kapitalistický stát
KS – krajská správa
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS – Výbor společenské sebeobrany (Komitet samoobrony społecznej)
KSZ – krajské státní zastupitelství
KTS – kandidát tajné spolupráce
KÚNZ – krajský úřad národního zdraví
KV – krajský výbor
L
LP – Libri prohibiti
M
m. – město
MBA – Mimořádná bezpečnostní akce
MěV – městský výbor
MLR – Maďarská lidová republika
MNV – místní národní výbor
MO – místní oddělení
MON – Mezinárodní organizace novinářů
MS – mimořádná schůzka
MS – ministerstvo spravedlnosti
MV – ministerstvo vnitra
MZV – ministerstvo zahraničních věcí
N
n. – náměstek
NA – Národní archiv
NATO – Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation)
NDR – Německá demokratická republika
NMS – Nezávislé mírové sdružení – Iniciativa za demilitarizaci společnosti
NMV – nařízení ministra vnitra
NMV – náměstek ministra vnitra
NO – nepřátelská osoba
NVS – nápravně výchovná skupina
NVÚ – nápravně výchovný ústav
O
obl. – oblastní
odb. – odbor
odd. – oddělení
OEČ – osobní evidenční číslo
OF – Občanské fórum
OO – obvodní oddělení
obv. – obviněný
obž. – obžalovaný
odb. – odbor
odst. – odstavec
ONV – obvodní národní výbor
ONV – okresní národní výbor
OO – obvodní oddělení
OP – občanský průkaz
OP – obvodní prokuratura
OP – okresní prokuratura
OP – operativní pracovník
OPBH – Obvodní podnik bytového hospodářství
OPK – oddělení pasové kontroly
OŘD – oddělení řízení dopravy
OS – obvodní soud
OS – obvodní správa
OS – okresní správa
OS – operativní situace
OSH – ostraha státních hranic
OÚNZ - obvodní úřad národního zdraví
OÚNZ - okresní úřad národního zdraví
OVŠ – odbor
P
PČR – Parlament České republiky
PČsS – Polsko–československá solidarita
písm. – písmeno
PLR – Polská lidová republika
PO – prověřovaná osoba
PSDS – Polská sjednocená dělnická strana
PÚV – předsednictvo ústředního výboru
R
R – rezidentura
RaJ – Restaurace a jídelny
reg. – registrační
RFE – Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe)
ROH – Revoluční odborové hnutí
ROPCiO – Hnutí na obranu lidských a občanských práv (Ruch Obrony Cłowieka i Obywateła)
RSA – Hnutí alternativní společnosti (Ruch Społeczeństwa Alternatywnego)
Ř
ř. – řád
Ř – řídící
ŘO – řídící orgán
ŘS – řádná schůzka
S
S – signální [svazek]
S – správa
SB – Státní bezpečnost (Służba Bezpieczeństwa)
Sb. – sbírka
SE – [Rádio] Svobodná Evropa (Radio Free Europe)
schr. – schránka
sign. – signatura
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SNZ – Správa nápravných zařízení
SPCzS – Polsko–československá solidarita (Solidarność Polsko-czesko-slowacka)
SP-Cz – Polsko-československá solidarita (Solidarność Polsko–Czechosłowacka)
SPV – správa pasů a víz
SPUSA – Společenství přátel USA
SSM – Socialistický svaz mládeže
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
StB – Státní bezpečnost
sv. – svazek
SVS – Společnost za veselejší současnost
SVS – Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy
T
tr. – trestní
tr. – trestný
TS – tajný spolupracovník
TÚ – technický úkon
U
UK – Univerzita Karlova
UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování [zločinů komunismu Správy kriminální policie Policie ČR]
ÚOE – ústřední operativní evidence
ÚSD – Ústav pro soudobě dějiny [AV ČR v.v.i.]
ÚV – ústřední výbor
ÚZSI – Úřad pro zahraniční styky a informace
V
VB – Veřejná bezpečnost
VIA – Východoevropská informační agentura
VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
VZ – vlastnoruční zpráva
W
WiP – Svoboda a mír (Wolność a Pokój)
Z
zast. – zastoupení
ZFP – zvláštní finanční prostředky
ZN – zástupce náčelníka
ZTÚ – zvláštní technický úkon
ZÚ – zastupitelský úřad